หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี สืบสานพระราชปณิธาน รวมพลัง 70,000 ฝายทั่วไทย พร้อมขยายผลรักษ์น้ำทั่วประเทศ

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559


 

เอสซีจี สืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมพลังทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำให้ครบ 70,000 ฝาย เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมขยายผล และส่งเสริมให้ชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมด้วยตนเอง พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ เชิญชวนร่วมสืบสานพระราชปณิธานเพื่ออนุรักษ์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

เอสซีจี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย” รวมพลังเครือข่ายโครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต ทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่เหมาะสมตามภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ ให้ครบ 70,000 ฝาย พร้อมกันในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สระบุรี ลำปาง นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และระยอง โดยระดมพลังทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วมในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งเกิดการต่อยอดไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ด้วยว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทั้งต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และพื้นที่เกษตรกรรมเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก จึงทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำ อาทิ โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการแก้มลิง มาบรรเทาความเดือดร้อนแก่ปวงชนชาวไทย ทำให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข ดังพระราชดำรัสที่ว่า “น้ำคือชีวิต” ซึ่งตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา เอสซีจีได้น้อมนำแนวพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการน้ำ ผ่านโครงการเอสซีจี รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต ด้วยการทำหน้าที่ของตนเองในการดูแลรักษาน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน”

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมาดำเนินการด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่ารอบโรงงานปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง และป่าชุมชนใน อ.แจ้ห่ม ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ตั้งแต่ปี 2550 และขยายผลไปสู่อำเภออื่นๆ ในจังหวัดลำปาง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้ว 68,000 ฝาย ซึ่งช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้ง และน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเกิดความสมบูรณ์ของผืนป่าทำให้เกิดการต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน บางชุมชนสามารถพัฒนาเป็น “สถานีรักษ์น้ำ” ให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำกลับไปดำเนินการต่อในชุมชนตนเอง

เอสซีจีขอมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป โดยจะร่วมกับชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ขยายพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ และสระพวงเพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแหล่งน้ำได้ด้วยตนเอง ความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนที่มาร่วมกัน ในวันนี้ จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป” นายรุ่งโรจน์กล่าว

 
  ย้อนกลับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลำปาง..ไม่ลำพัง ตามหาพลังคนรุ่นใหม่ เติมน้ำใจ..สู้ภัยแล้ง
สระพวงเพื่อความยั่งยืน ของฝากแด่คนรุ่นหลัง
เอสซีจี ส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ รวมพลังขุด “สระพวง” เก็บน้ำใช้ยามแล้ง เน้นชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ชวนร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับทริปรักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย
ขอนแก่นรวมใจ ร่วมรักษ์น้ำ The Journey ตั้งต้นสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เอสซีจีสานต่อศาสตร์พระราชา จากภูผาสู่มหานที สร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่ เสริมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ผนึกพลังชุมชนและภาครัฐ ขยายพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ใน จ.ลำปาง ผลักดันชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน