หน้าหลัก >การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

       

ข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556-2560

ข้อมูลการดำเนินงาน 2556 2557 2558 2559 2560
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการขาย (พันล้านบาท) 434.3 487.5 493.6 423.4 450.9
กำไรสำหรับปี (พันล้านบาท) 36.5 33.6 45.4 56.1 55.0
ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคมและชุมชน (ล้านบาท) 525 555 591 710 689
ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 2,687 2,542 3,016 2,686 2,154
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการใช้พลังงาน (เพตะจูล) 175.93 182.27 186.48 180.90 183.49
ปริมาณพลังงานความร้อน (เพตะจูล) 161.50 167.22 171.07 166.30 169.14
ปริมาณพลังงานทดแทน (เพตะจูล)
เชื้อเพลิงชีวมวล 10.26 9.50 6.65 5.50 5.10
เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ 10.70 11.44 11.99 12.37 12.64
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 4,008 4,180 4,281 4,057 3,985
ปริมาณน้ำจากภายนอก (ล้านลูกบาศก์เมตร) 104.52 113.51 117.70 114.43 117.60
สัดส่วนน้ำกลับมาใช้ (ร้อยละ) 6.98 7.20 7.93 5.40 6.01
ก๊าซเรือนกระจก Scope1 (ล้านตัน CO2) 21.34 22.12 22.51 21.51 21.15
ก๊าซเรือนกระจก Scope2 (ล้านตัน CO2) 2.47 2.62 2.47 2.34 2.45
ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน) 19.60 15.29 15.66 21.26 12.08
ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน) 1,130.67 1,209.46 1,373.36 1,348.19 1,394.45
ผลการดำเนินงานด้านสังคม
จำนวนพนักงาน (คน) 49,287 51,100 53,096 53,728 53,670
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย/200,000 ชั่วโมงการทำงาน)
พนักงาน 0.361 0.319 0.235 0.200 0.202
คู่ธุรกิจ 0.281 0.201 0.235 0.165 0.123
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ราย)
พนักงาน (ชาย:หญิง) 1:0 0:0 0:0 2:0 2:0
คู่ธุรกิจ (ชาย:หญิง) 11:0 7:0 12:0 10:0 9:0


Download ข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับเต็ม ปี 2556-2560 (PDF Document 3.8 MB)

 

 
  Download PDF format (6.5MB)

 Download PDF format (9.7MB)