• การพัฒนาอย่างยั่งยืน >
 • ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

Environment

การจัดการน้ำ

แผนงาน

 • ลงทุนติดตั้งและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำ เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามแนวทาง 3R

ผลการดำเนินงาน

 • การนำน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกมาใช้ลดลง ร้อยละ 6
 • สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ลดลง ร้อยละ 3

ขั้นตอน

 • สนับสนุนการวิจัยเพื่อลดการใช้น้ำ ลดการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่
 • ขยายผลเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย แบบไม่ใช้อากาศไปทุกธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม Environment

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนงาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงาน

 • การใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ถึง 5
 • ลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลดลง ร้อยละ 0.3 ถึง 1 ยกเว้น เอสซีจี เคมิคอลส์
 • ลดก๊าซเรือนกระจกจากคู่ธุรกิจขนส่งลง 13,000 ตัน

ขั้นตอน

 • สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการแหล่งพลังงาน ไม่ให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน และขยายผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายละเอียดเพิ่มเติม Environment

ความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนงาน

 • รักษา ฟื้นฟู และลดผลกระทบ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการดำเนินงาน

 • ทุกเหมืองได้รับการฟื้นฟู และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กล้าไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอด มากกว่าร้อยละ 80
 • จัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน FSCTM จำนวนกว่า 50,176 ไร่ โดยมีป่าชุมชนมากกว่า ร้อยละ 10

ขั้นตอน

 • ขยายผลการศึกษาโดยร่วมมือ กับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก จัดเตรียมและเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
 • ขยายผลการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน FSCTM โดยร่วมกับชุมชนและนักวิชาการ เฝ้าระวังและติดตามชนิดพืชและสัตว์ อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมการดูแลป่าชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม Environment

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

 • ปรับปรุงอาคารที่ใช้อยู่ และก่อสร้างอาคารใหม่ ให้เป็นอาคารตัวอย่างประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีกับพนักงาน

ผลการดำเนินงาน

 • อาคารสำนักงานใหญ่ 1 และ 2 และอาคาร 5 ซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานมากว่า 25 ปี และอาคารเอสซีจี 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ ได้รับการรับรอง อาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระดับสูงสุด LEED Platinum

ขั้นตอน

 • อาคารสำนักงานใหญ่ 1 และ 2 และอาคาร 5 ซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานมากว่า 25 ปี และอาคารเอสซีจี 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ ได้รับการรับรอง อาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระดับสูงสุด LEED Platinum
รายละเอียดเพิ่มเติม