• การพัฒนาอย่างยั่งยืน >
 • ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

Social

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

แผนงาน

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการดำเนินงาน

 • ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในรายการจัดหา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มูลค่า 5,198 ล้านบาท
 • ประกาศจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้

ขั้นตอน

 • พัฒนาการจัดการคู่ธุรกิจ โดยพิจารณาถึงระบบการจัดการ การปฎิบัติตามกฎหมาย และประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญของคู่ธุรกิจ
 • พัฒนาระบบการทำงานของผู้แทนจำหน่าย ให้มีศักยภาพและเติบโตไปพร้อมกับเอสซีจี
 • พัฒนาเครือข่าย กลุ่มผู้แทนจำหน่าย กลุ่มช่าง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม Social

สินค้าและบริการที่ยั่งยืน

แผนงาน

 • ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าสู่สินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจ และเลือกใช้สินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง และสินค้า SCG eco value

ผลการดำเนินงาน

 • รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม
 • มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน SCG eco value 82 ผลิตภัณฑ์และมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม

ขั้นตอน

 • สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสุง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับต่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ของคนทุกวัย
รายละเอียดเพิ่มเติม