หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

       

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งถือปฎิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายด้านบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการติดตามประเมินผล การกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศราฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นโยบายและแนวปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

สิทธิของผู้ถือหุ้น
อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
สร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเม่าเมียมกันอย่างแท้จริง ด้วยการกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ตลอดจนมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ด้วยการกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแยวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฎิบัติอย่างเป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ให้มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยยึดถือปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ดำเนินการให้การปฎิบัติงานของคณะกรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

เอสซีจีเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาว เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฎิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น โดยอ่านเพิ่มเติมได้จาก

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2586 3016 e-mail: corporate@scg.com

 


 ดาวน์โหลด PDF format (6.5MB)

 ดาวน์โหลด PDF format