หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจเอสซีจี

       

SCGP ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 

SCGP เติบโตอย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ และราคาพลังงาน ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจ และสร้างการเติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการต่อยอดการขาย การขยายฐานลูกค้า และการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและครอบคลุม เช่น การนำเสนอบรรจุภัณฑ์ของ Duy Tan ไปยังลูกค้าของ Go-Pak ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร การขยายบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงจาก Batico ไปยังกลุ่มลูกค้าของ SOVI ฯลฯ อีกทั้งยังพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการผลิต ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และเป้าหมายการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกสบายมีสุขภาพดี สังคมที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน ปี 2565

ความท้าทายของธุรกิจ

ปี 2565 เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการบริโภคในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เริ่มคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากนโยบายโควิด 19 เป็นศูนย์ของจีน รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งทางตอนใต้ของจีนในช่วงครึ่งปีหลัง ส่่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน และกระทบต่อภาคการผลิตและการค้าขายในภูมิภาค ในขณะที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ จากราคาพลังงานในตลาดโลกที่มี ความผันผวนมากขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิด ภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดัน ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

ในปี 2565 SCGP มีรายได้จากการขายรวม 146,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน ผลจากการวางกลยุทธ์ขยายกำลังการผลิต และการควบรวมกิจการกับพันธมิตร (Merger & Partnership) การรับรู้รายได้เต็มปีจากการรวมผลประกอบการของบริษัท ได้แก่ Duy Tan, Intan Group และ Deltalab การรับรู้รายได้บางส่วน จาก Peute และ Jordan และการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้อง กับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วน EBITDA เท่ากับ 19,413 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 5,801 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงการลดลงของปริมาณการขายและอุปสงค์กระดาษบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และในภูมิภาคจากการล็อกดาวน์ ของประเทศจีน

การปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ในปี 2565

ด้านการเงิน

 • เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Go-Pak ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารใน สหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดย Go-Pak มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ สหราชอาณาจักร มีฐานการผลิตอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม
 • ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้บริษัทมีระดับกระแสเงินสดที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน และการลงทุนในอนาคต อีกทั้งยังได้จัดเตรียมวงเงินจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งแบบระยะสั้น และแบบระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท เมื่อต้อง เผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอน ของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีนโยบายเน้นให้บริษัทย่อยในต่างประเทศ ของบริษัทบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) โดยการใช้เงินกู้ระยะสั้นที่มี สกุลเงินที่สอดคล้องกับรายรับของบริษัทนั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • การบริหารจัดการเงินสด และงบประมาณการลงทุน (CAPEX) ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีการจัดลำดับความสำคัญ ในการขยายธุรกิจ โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาว ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจที่มี การเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ Bio-solutions และรีไซเคิล และพัฒนาหาช่องทางในการขยายฐานลูกค้า ไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ ที่มีโอกาสในการเติบโตในอนาคต เช่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนใต้ เป็นต้น

ด้านธุรกิจ

 • ลงทุนขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 75,000 ตันต่อปี ผ่านบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด เพื่อรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก ในประเทศไทยที่่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะพร้อมดำเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567
 • เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน Peute Recycling B.V. (Peute) ผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายวัตถุดิบ กระดาษรีไซเคิล และพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่่อเพิ่มศักยภาพ ในการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยายเครือข่ายในการจัดหาของ SCGP เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคที่สูงขึ้้น
 • เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.1 ใน Jordan Trading Inc. (Jordan) ผู้จัดหาและจำหน่าย วัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลในสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มความสามารถจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลและเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ผ่านการผสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพด้านรีไซเคิลกับเครือข่ายของ SCGP ในอาเซียนและยุโรป
 • ขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ในประเทศไทย ของบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด (Prepack) ผ่านการเข้าซื้้อสินทรัพย์ ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) จากบริษัทไซเบอร์พริ้นท์ กรุ๊ป จำกัด (Cyber) ซึ่งเป็น ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของ Prepack เพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 12
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้า เพื่ออุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมกันพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุดล้ำ พร้อมแนวทางที่ยั่่งยืนสำหรับผู้บริโภค
 • ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบ Green Meeting เนื่องในโอกาส ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 Thailand โดยใช้ กระดาษรีไซเคิลมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดแต่งสถานที่ อาทิ ซุ้มประตูทางเข้าฉากหลังจุดถ่ายภาพโพเดียม
 • จับมือ 3 พันธมิตร จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้นนำ ได้แก่ บริษัทเมดิทอป จำกัด บริษัทแอฟฟินิเท็ค จำกัด และบริษัทพีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชัน สินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบรับความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพและการแพทย์ในไทย และภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น

ด้านคน

 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตาม SCGP Learning Framework ทั้งในส่วนของความ ความสามารถตามหน้าที่่ (Functional Competency) และความรู้ความสามารถด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และกระบวนการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 สามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Learning Platform สอดคล้องกับ People Capability และ Organization Capability
 • กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่บังคับอย่างเคร่งครัด โดยมาจากตัวเรา ก่อนส่งต่อถึงผู้อื่นรอบข้าง และเป็นมาตรฐานที่ดีให้ กับเพือนร่วมงานเพราะทุกคนสามารถเป็นแบบอย่างทีดี พร้อมเป็นผู้นำในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป้าหมายด้านความปลอดภัยของธุรกิจ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม (Innovative Culture) อย่างต่อเนื่่อง ผ่านกิจกรรม The Inspiring Innovation เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model) โซลูชันและบริการ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ หรือระบบการทำงานที่สามารถมีประสิทธิภาพ ในการผลิตสินค้าได้ด้วยการลงมือทำจริง ในรูปแบบการให้ความรู้และการประกวด รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมโดยวิทยากรภายนอกและพนักงานร่วมเป็นที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนและสามารถนำความมาต่อยอด และนำไปพัฒนาในงานเพิ่มเติมได้

การดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อความยั่งยืน

 • ให้ความสำคัญในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2563 ทั้งธุรกิจในประเทศไทย และต่างประเทศ และตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 นอกจากนี้ SCGP ยังตั้งเป้าหมายที่จะ ลดการใช้น้ำจากภายนอกร้อยละ 35 ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557 SCGP ดำเนินการลดปริมาณของเสีย จากอุตสาหกรรม เพิ่มสัดส่วนการนำกระดาษที่ใช้งานแล้วจากผู้บริโภค เพื่อนำกลับมารีไซเคิล และมีสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยมีเป้าหมาย “สัดส่วนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ ใช้ซ้ำได้ หรือสลายตัวได้เท่ากับร้อยละ 100 ของปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2568”
 • ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 และดัชนี SET THSI เป็นปีที่่ 2 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล SET Awards 2 รางวัล ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Best Sustainability Awards ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “SCGP ปลูก ลด ร้อน” อย่างต่อเนื่องทั้งปี ในจังหวัดที่ตั้งของโรงงานในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 68,863 ต้น พร้อมส่งต่อองค์ความรู้การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโต
 • ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ในการจัดเก็บกล่องกระดาษเหลือใช้ เพื่อนำมารีไซเคิลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลักดันให้เกิด การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
 • จัดโครงการประกวดออกแบบแพคเกจจิ้งในระดับอุดมศึกษา “SCGP Packaging Speak Out 2022” เป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “RETHINK FOR BETTER NORMAL” เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ Gen Z ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกและสิ่งแวดล้อม ที่สร้างสรรค์โดดเด่น และสื่อสารเรื่อง “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE”
 • ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างอำเภอต้นแบบที่มีการจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิผลผ่านโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ต่อเนื่องเป็นปี 3 สามารถสร้างชุมชนต้นแบบการจัดการขยะถึง 61 ชุมชน จากตั้งเป้าขยาย 183 ชุมชน ทั้งอำเภอบ้านโป่ง ในปี 2573 และในปี 2565 ได้ขยายผลไปยังจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดขอนแก่น อีกรวม 11 ชุมชน

ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2565 2564 2563 2562 2561
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 60,154 69,186 62,919 35,383 30,074
สินทรัพย์ 197,280 206,824 172,429 139,513 93,246
หนี้สิน 74,313 84,524 62,588 76,697 39,986
ส่วนของผู้ถือหุ้น 122,967 122,300 109,841 62,816 53,260
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 146,068 124,223 92,786 89,070 87,255
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย * 139,298 115,100 85,148 83,024 79,362
กำไรสำหรับปี ** 5,801 8,294 6,457 5,268 6,319
EBITDA *** 19,413 21,164 16,884 15,036 14,866

* ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
*** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม