หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  ยศ เอื้อชูเกียรติ

นายยศ เอื้อชูเกียรติ
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 30 กันยายน 2541
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) University College London
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2535-2540 รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2533-2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2540 ที่ปรึกษาการลงทุนและการเงิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2544 ประธานกรรมการบริหาร บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
ตั้งแต่ 2544 ประธานกรรมการ บริษัทวังสินทรัพย์ จำกัด
ตั้งแต่ 2544 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง 1,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.125)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  สุเมธ ตันติเวชกุล  
  ปรีชา อรรถวิภัชน์  
  พนัส สิมะเสถียร  
  ยศ เอื้อชูเกียรติ  
  อาสา สารสิน  
  ชุมพล ณ ลำเลียง  
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
   
  ธาริษา วัฒนเกส  
  กานต์ ตระกูลฮุน  
  รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส