หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 24 ตุลาคม 2550
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Standford University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม) Harvard University สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร กรรมการ Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2527-2535 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย
2535-2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ก.ย.2535-พ.ค.2538)
2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2540-2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ย.2540-ก.พ.2544)
2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2531 รองประธาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ตั้งแต่ 2535 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 25,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
  นายประมนต์ สุธีวงศ์  
   
  นายกานต์ ตระกุลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส