หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นางธาริษา วัฒนเกส

นางธาริษา วัฒนเกส (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 27 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 13/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 • ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษาอาวุโส, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
 • ตั้งแต่ 2558 ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตั้งแต่ 2559 อุปนายก สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2549-2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
 • 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
 • 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน
 • 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • 2549-2560 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2554 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • 2554-2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2554-2560 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
 • 2555-2560 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
 • 2555-2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
 • 2556-2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and Alternates
 • 2556-2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
 • 2556-2561 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U.S.A.
 • 2558-2558 Short-Term Consultant, World Bank Independent Evaluation Group
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 41,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0035)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
   
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส