หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นางธาริษา วัฒนเกส

นางธาริษา วัฒนเกส
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
Advanced Management Program (AMP) Havard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาราจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2549-2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2554 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2555-2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors And Alternates
2556-2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
2558 Short - Term Consultant, World Bank Independent Evaluation Group
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตั้งแต่ 2554 กรรมกา รมูลนิธิหัวใจ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต
ตั้งแต่ 2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C., U.S.A.
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
ตั้งแต่ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
ตั้งแต่ 2556 Senior Advisory, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U.S.A.
ตั้งแต่ 2558 กรรมการ มูลนิธิสายเด็ก 1387
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559 รองประธานกรรมการ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ) ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 40,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0 . 0033 )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
  นายประมนต์ สุธีวงศ์  
   
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส