หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นางธาริษา วัฒนเกส

นางธาริษา วัฒนเกส
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการบัญชี และการเงิน
ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติและด้านการบริหารความต่อเนื่อง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตั้งแต่ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
ตั้งแต่ 2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.
ตั้งแต่ 2558 ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559 อุปนายก สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2549 – 2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549 – 2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549 – 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2549 – 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
2549 – 2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน
2549 – 2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2549 – 2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2549 – 2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2549 – 2560 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2554 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2554 – 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2554 - 2560 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
2555 - 2560 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
2555 – 2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and Alternates
2556 – 2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
2558 Short-Term Consultant, World Bank Independent Evaluation Group
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ) ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 41,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0035)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส