หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายสุเมธ ตันติเวชกุล

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ตำแหน่งในบริษัท
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 28 มกราคม 2541
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส
Diploma Economic Development EDI, World Bank, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
พ.ร.บ. ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ : กรรมการและผู้บริหารต้องรู้อะไร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังที่เพิ่ม และความรับผิดชอบที่ขยาย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Directors Certification Program (DCP) 30/2003
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Directors 5/2003
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรมการบริษัทไทย
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2537-2539 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2537-2539 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2537-2544 กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
2539-2540 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2540-2541 ประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
2540-2543 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2544-2555 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
2548-2553 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2531 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิอุทธยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2547 ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส