หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  เสนาะ อูนากูล

นายเสนาะ อูนากูล
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 28 เมษายน 2535
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เศรษฐศาสตรการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พาณิชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาลิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Colubia Unversity ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการพาณิชย์ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรการบัญชี มหาลิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 24
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
2547 Advanced Director Program "Board's Failure and How to Fix It"
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 Directors Accreditation Program (DAP) 32/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2515-2518, 2520-2522 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2516-2517 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2517-2518, 2523-2532 เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2518-2522 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2519-2523 นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2524-2534 สมาชิกวุฒิสภา
2532-2534 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเอเซีย จำกัด
2534-2535 ประธานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
2534-2535 รองนายกรัฐมนตรี
2535-2538 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2553 ประธานกรรมการคัดเลือก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ครั้งที่1
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2527 ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัทโดล (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งแต่ 2536 กรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
ตั้งแต่ 2554 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุ ท่านพุทธทาสอินทปัญโญ
ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 120,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  เสนาะ อูนากูล  
  สุเมธ ตันติเวชกุล  
  ปรีชา อรรถวิภัชน์  
  พนัส สิมะเสถียร  
  ยศ เอื้อชูเกียรติ  
  อาสา สารสิน  
  ชุมพล ณ ลำเลียง  
   
  ประมนต์ สุธีวงศ์  
  ธาริษา วัฒนเกส  
  กานต์ ตระกูลฮุน