หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายปรีชา อรรถวิภัชน์

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 31 มีนาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering & Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Directors Certification Program (DCP) 39/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Directors (FND) 8/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) 11/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2556-2554 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
2539-2542 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2540-2541 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2540-2542 ประะานคณะกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2542-2543 ประธานกรรมการ บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จำกัด
ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัทแพน-เปเปอร์ จำกัด
ตั้งแต่ 2544 ผู้ชำนาญการพิเศษประดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
ตั้งแต่ 2545 กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตั้งแต่ 2547 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอกรัฐพัฒนา จำกัด
ตั้งแต่ 2547 กรรมการวิชาการระบบจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัทเอส ไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทยไปโอเพาเวอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน
ตั้งแต่ 2547 กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยรุ่ง ยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทไทย ชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง 4,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00034)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 25,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส