หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายประมนต์ สุธีวงศ์

นายประมนต์ สุธีวงศ์
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 29 เมษายน 2552
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
Advanced Management Program (AMP) Havard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร กรรมการ Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) 45/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2508-2523 บริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
2524-2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
2527-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2535-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2533-2548 กรรมการมูลนิธิซิเมนต์ไทย
2541-2545

ประธานคณะกรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

2542-2547 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2548-2552 ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
ตั้งแต่ 2542 กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ 2552 กรรมการกิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่ 2554 ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 45,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
  นายประมนต์ สุธีวงศ์  
   
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส