หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  พนัส สิมะเสถียร

นายพนัส สิมะเสถียร
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 29 ธันวาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก วิชาการบัญชี Unversity of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
B.A., Cum Laude สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men's College, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Directors Certification Program (DCP) 2/2000
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ธุรกิจครอบครัวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี: วิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประชุมผู้ถือหุ้น: จัดการอย่างไร... ให้โปร่งใสและได้ประโยชน์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Developing CG Policy Statement
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความเป็นอิสระของกรรมการ และการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร DCP Refresher Course 1/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2536-2538 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2543-2560 กรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2548-2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2535 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
ตั้งแต่ 2543 กรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤฎีกา คณะที่ 12
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00833)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  สุเมธ ตันติเวชกุล  
  ปรีชา อรรถวิภัชน์  
  พนัส สิมะเสถียร  
  ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  อาสา สารสิน  
  ชุมพล ณ ลำเลียง  
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
   
  ธาริษา วัฒนเกส  
  กานต์ ตระกูลฮุน  
  รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส