หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 25 สิงหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542
28 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Role of the Chairman (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2519-2522 คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2526-2528 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2529 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2530-2559 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
2541-2550 นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2530 ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2530 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
ตั้งแต่ 2530 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเทเวศประกัยภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2541 นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559 เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการและเลขานุการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  สุเมธ ตันติเวชกุล  
  ปรีชา อรรถวิภัชน์  
  พนัส สิมะเสถียร  
  ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  อาสา สารสิน  
  ชุมพล ณ ลำเลียง  
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
   
  ธาริษา วัฒนเกส  
  กานต์ ตระกูลฮุน  
  รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส