หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  อาสา สารสิน

นายอาสา สารสิน
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 25 กรกฎาคม 2544
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Directors Accreditation Program (DAP) 5/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) 19/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Director (FND) 39/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2520-2523 เอกอัครราชทุตไทยประจำประเทศเบลเยี่ยม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
2525-2529 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2529-2531 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
2534-2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2537-2547 นายกสมาคมไทย-ลาว
2538-2542 รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2543-2555 ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2536 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
ตั้งแต่ 2538 ประธานกรรมการ บริษัทอมตะ ซิตี้ จำกัด
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
ตั้งแต่ 2547 ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
ตั้งแต่ 2548 รองประธานกรรมการ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทมิตซูบิชิ เอลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2541 ประธานกรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2542 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2542 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง 13,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00108)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  สุเมธ ตันติเวชกุล  
  ปรีชา อรรถวิภัชน์  
  พนัส สิมะเสถียร  
  ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  อาสา สารสิน  
  ชุมพล ณ ลำเลียง  
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
   
  ธาริษา วัฒนเกส  
  กานต์ ตระกูลฮุน  
  รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส