หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย


 
  นางธาริษา วัฒนเกส
    ประธานกรรมการ
 
 
  นายพสุ เดชะรินทร์
    กรรมการ
     
 
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล
    กรรมการ
   


กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ Download PDFคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย


 
  นายชุมพล ณ ลำเลียง
    ประธานกรรมการ
 
 
  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
    กรรมการ
     
 
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
    กรรมการ
 
 
  นางธาริษา วัฒนเกส
    กรรมการ
     
 
  นายพสุ เดชะรินทร์
    กรรมการ
     


กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา Download PDFคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย


 
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    ประธานกรรมการ
 
 
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล
    กรรมการ
     
 
  นายชลณัฐ ญาณารณพ
    กรรมการ
 
 
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
    กรรมการ


กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน Download PDFคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย


 
  นายเกษม วัฒนชัย
    ประธานกรรมการ
 
 
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    กรรมการ
     
 
  นายกานต์ ตระกูลฮุน
    กรรมการ
 
 
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
    กรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Download PDF

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
  นิยามกรรมการอิสระ  

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  

นายวรพล เจนนภา (เลขานุการคณะกรรมการ)
  นางพรเพ็ญ นามวงษ์ (เลขานุการบริษัท)