หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย


 
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
    ประธานกรรมการ
 
 
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์
    กรรมการ
     
 
  นายประมนต์ สุธีวงศ์
    กรรมการ
 
 
  นางธาริษา วัฒนเกส
    กรรมการ


กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ Download PDFคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 6 คน ประกอบด้วย


 
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล
    ประธานกรรมการ
 
 
  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
    กรรมการ
     
 
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
    กรรมการ
 
 
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์
    กรรมการ
     
 
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
    กรรมการ
 
 
  นางธาริษา วัฒนเกส
    กรรมการ
 


กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา Download PDFคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย


 
  นายชุมพล ณ ลำเลียง
    ประธานกรรมการ
 
 
  นายประมนต์ สุธีวงศ์
    กรรมการ
     
 
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    กรรมการ
   


กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน Download PDFคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย


 
  นายเกษม วัฒนชัย
    ประธานกรรมการ
 
 
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล
    กรรมการ
     
 
  นายกานต์ ตระกูลฮุน
    กรรมการ
 
 
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    กรรมการ
     
 
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
    กรรมการ
 
 
 
   
     
 
 
   
 
 
 
   
     
 
 
   
   

 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
  นิยามกรรมการอิสระ  

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
   
  นายธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  

นายวรพล เจนนภา (เลขานุการคณะกรรมการ)
  นางพรเพ็ญ นามวงษ์ (เลขานุการบริษัท)