m&w
‘‘เลิกแล้ง เลิกจน’’
ช่วยชุมชนรอดภัยแล้ง
และปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
‘‘เลิกแล้ง เลิกจน’’
ช่วยชุมชนรอดภัยแล้ง
และปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
‘‘ความยากจน’’ คือ ปัญหาของสังคมไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ำ
การขาดความรู้ ขาดรายได้ รวมทั้งภัยแล้งซ้ำซาก ส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกร
into
into
into
ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีร่วมกับเครือข่ายแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว
ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้จัดการน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
มีความรู้การตลาดแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้มั่นคง
นำมาสู่บทสรุปขยายผล
‘‘เลิกแล้ง เลิกจน โมเดล’’
6 ขั้นตอน
‘‘เลิกแล้ง เลิกจน’’ โมเดล
step
สามัคคี
พึ่งตนเอง
1
 • สามัคคีเข้มแข็ง พึ่งตนเอง
 • ลงมือทำ แก้ปัญหาด้วยความรู้
step
step
เรียนรู้ จัดการน้ำ
ด้วยเทคโนโลยี
2
 • เรียนรู้ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
 • เข้าใจพื้นที่ รู้ความต้องการ บริหารสมดุลน้ำ
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแหล่งน้ำ
step
step
หาน้ำได้ เก็บน้ำไว้
ใช้น้ำเป็น
3
 • สร้างแหล่งกักเก็บน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำ
  เกษตรให้เพียงพอความต้องการใช้
 • ใช้น้ำซ้ำให้คุ้มค่าด้วยระบบน้ำหมุนเวียน
 • ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุน
step
step
เกษตรผสมผสาน
บริหารความเสี่ยง
4
 • ปลูกเพื่อกิน ใช้ และขาย สร้างรายได้ทั้งปี
 • วางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
  พื้นที่และภูมิอากาศ
step
step
เข้าใจตลาด
ตรงใจลูกค้า
5
 • ปลูกพืชที่เป็นความต้องการของตลาด
 • แปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
 • ขายผ่านช่องทางตลาดที่เข้าถึงลูกค้า
step
step
เศรษฐกิจเพิ่มคุณค่า
ชุมชนพัฒนายั่งยืน
6
 • รวมกลุ่มชุมชนให้เข้มแข็ง
 • จัดการผลผลิตเกษตร และการตลาด
 • จัดการระบบเงินกองทุน และสวัสดิการ
step
ความสำเร็จ
12.5 ล้าน (ลบ.ม.)
เพิ่มน้ำต้นทุนในระบบ
250 ชุมชน

47,500 ครัวเรือน 30 จังหวัด

ผู้ได้รับประโยชน์
เพิ่ม 3-4 เท่า
จากรายได้เดิม
100,466
ฝายชะลอน้ำ
9
สระพวง
8
แก้มลิง