เอสซีจี จัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าทะเลลดโลกร้อน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการขยะแบบคนเล” ที่ชุมชนบ้านมดตะนอย จ.ตรัง

4 มกราคม 2021 4739 views

เอสซีจี ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน และเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าทะเลลดโลกร้อน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการขยะแบบคนเล” ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการรักษ์น้ำจากภูผาสู่มหานที เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทะเลชายฝั่ง และลดภาวะโลกร้อน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เอสซีจีได้ร่วมกับชุมชนทั่วประเทศ ปลูกหญ้าทะเลแล้วกว่า 30,000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ สำหรับครั้งนี้ได้ชวนเครือข่ายปลูกหญ้าทะเลและโกงกางจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเยาวชนยิ้มแฉ่งการจัดการขยะจากอำเภอทุ่งสง กลุ่มบริหารจัดการน้ำอำเภอทุ่งสง และเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดตรัง ภายใต้การดูแล และให้คำแนะนำของเยาวชนต้นกล้าอันดามัน และมูลนิธิอันดามัน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ และต่อยอดให้เครือข่ายชุมชนนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยเริ่มต้นด้วยการลงเรือไปวางทุ่นแนวเขตปลูกหญ้าทะเล สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเลตรัง และปลูกหญ้าทะเล จำนวน 4,000 ต้น

นอกจากนี้ ชุมชนยังได้เรียนรู้การจัดการขยะจากชุมชนมดตะนอย ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือของคนในชุมชน ที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ไม่ใช่แค่บ้านสะอาดแต่ต้องส่งผลต่อสุขภาพที่ดีและรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีการดำเนินการบนฐานข้อมูล ใช้กระบวนการ 3 (ช) เชียร์ชวนชม จนหมู่บ้านมดตะนอยได้รับรางวัล ทสม.ดีเด่นระดับประเทศในปีที่ผ่านมา นับเป็นต้นแบบการจัดการขยะแบบชาวเล ที่ส่งผลดีทั้งต่อคนในชุมชน ทะเล และทำให้ขยะกลายเป็นทรัยากรที่มีคุณค่า ลดการจัดการขยะ และลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

เอสซีจี มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการ “รักษ์น้ำจากภูผาสู่มหานที” ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อผนึกพลังร่วมกันสร้างต้นน้ำที่ดี สู่ปลายน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ก่อเกิดเป็นความสมดุลที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในทุกพื้นที่ ทั้งยังช่วยฟื้นคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ และส่งผลช่วยลดโลกร้อน พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของทุกชีวิตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  https://bit.ly/3aPeXB9