ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กับแนวคิด ESG เพื่อสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และธุรกิจที่เติบโต

12 กรกฎาคม 2021 4537 views

การดำเนินธุรกิจรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรและการลดต้นทุน อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของโลกยุคปัจจุบันที่กำลังประสบกับปัญหาหลากหลายด้าน อาทิ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิสภาพอากาศของโลกที่แปรปรวน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น และการคอร์รัปชัน ดังนั้นธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ และนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างเกื้อกูลแก่ทุกฝ่ายและสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน 

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เข้าใจถึงความสำคัญของบริบทการเปลี่ยนแปลงนี้และได้นำแนวคิดความใส่ใจในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล หรือ ESG ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน บูรณาการให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนและเน้นย้ำการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจในทั้ง 3 มิติดังกล่าว

ESG สัมพันธ์กับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างไร?

ESG เป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นใช้ในตลาดทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนสามารถประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างรอบด้าน ไม่ใช่แค่ข้อมูลด้านการเงินแต่เพียงอย่างเดียว โดย ESG ยังช่วยสะท้อนว่าธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เป็นพื้นฐานของ ESG ประกอบไปด้วย 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental = E) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก มิติสังคม (Social = S) ประกอบด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการพัฒนาสังคมและชุมชน และมิติบรรษัทภิบาล (Governance = G) ซึ่งให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงบนความยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และนวัตกรรมองค์กร

ความสำคัญของ ESG กับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

นอกเหนือจากการกำหนดให้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจแล้ว ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้ประยุกต์ ESG ให้เป็นอีกหนึ่งกรอบแนวคิดเพื่อช่วยสะท้อนภาพความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 มิติดังต่อไปนี้

  • มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ประกาศโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมตลอดซัพพลายเชน ตั้งแต่การพัฒนาโซลูชันเม็ดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ง่าย ออกแบบให้เม็ดพลาสติกใช้ทรัพยากรลดลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อให้เป็นวัสดุทางเลือก ตลอดจนการบูรณาการ Advance Recycling Process เทคโนโลยีรีไซเคิลชั้นสูงเพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้น (Renewable feedstock)
  • มิติสังคม (Social) เพื่อสร้างชุมชนรอบโรงงานให้มีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนคุณภาพ ที่นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนในจังหวัดระยองมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าให้มากขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมผ้าใยสับปะรด โดยวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อ.ปลวกแดง, นวัตกรรมผ้าย้อมครามทะเล โดยวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก ผ้ามัดย้อม อ.บ้านฉาง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม อ.เมือง, วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง อ.แกลง และตลาดนัดออนไลน์ ระยองชอปฮิ
  • มิติบรรษัทภิบาล (Governance) ESG ช่วยทำธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจให้ครบถ้วน เป็นระเบียบ และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวยังช่วยทำให้ธุรกิจบริหารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และเป็นเครื่องมือในการสะท้อนศักยภาพของธุรกิจที่ดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

การประกาศจุดยืนในการนำ ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งยึดหลักความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และบริหารจัดการองค์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จะทำให้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประชาคมโลก

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.