คนรักษ์โลกกำลังถูกท้าทาย!?!

21 มิถุนายน 2019 3603 views

ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นจากคนใดคนเดียวหรือฝ่ายใดฝ่ายเดียว แต่ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนและยิ่งไปกว่าชัยชนะคือความยั่งยืน ที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้

นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ที่ไม่ใช่แต่เฉพาะคนรักษ์โลกเท่านั้น ที่ต้องรับการท้าทายนี้

ถ้าโลกนี้จะรอดพ้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมทุกคน ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนต้องรับการท้าทาย เพราะในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง โดยเริ่มจากผู้ผลิตสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้บริโภคที่เป็นปลายทาง และเมื่อสินค้าสิ้นสุดอายุการใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรนั้น ให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

      มาดูกันว่าในความท้าทายนี้ ใครต้องทำอะไร?

      ผู้ผลิต ถือว่าเป็นต้นทาง เป็นหัวใจหลักของระบบ Circular Economy เพราะก่อนที่จะผลิตสินค้าต่างๆ ต้องศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งความเป็นไปได้ในการผลิต การใช้งานจริง และความเป็นไปได้ในการนำส่วนใดส่วนหนึ่ง กลับมาเป็นทรัพยากรได้ใหม่ ความสัมพันธ์เรื่องจำนวน ความต้องการ ราคาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงวิธีการ และกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน ที่อาจจะต้องอาศัยการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงสายการผลิตบางส่วน จึงเป็นเรื่องท้าทายผู้ผลิตว่าจะสามารถก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เร็วหรือช้าขนาดไหน

      นอกจากนี้ผู้ผลิตยังต้องคิดถึงวิธีการรับสินค้าที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน กลับมาเป็นทรัพยากรไว้ตั้งแต่ต้น เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความแน่นอนว่าตนเองจะมีทรัพยากรกลับมาเข้าสู่ระบบ

      ผู้จัดจำหน่าย ถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่จะทำให้ความท้าทายนี้ประสบความสำเร็จ เพราะจะต้องตอบรับสินค้าจากผู้ผลิตและพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือสร้างการรับรู้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ และจำเป็นต่อของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในวงรจนี้

      ผู้บริโภค คนปลายทางจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่องสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง ด้วยการสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงเรียนรู้ถึงการคัดแยกขยะ เพื่อนำมาหมุนเวียนเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ครบวงจร 

      สิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือต้องคิดว่าตัวเองคือกลไกหนึ่งในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ทุกๆ พฤติกรรม ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงของตัวเองส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมด

คำว่า Circular Economy อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับคนไทย แต่ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่แสดงออกผ่านการลงมือทำ ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เช่น การรณรงค์แยกขยะ การใช้ถุงผ้าหรือความพยายามลดขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอยู่ และมันจะเติบโตขึ้นได้ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความยั่งยืนในระดับประเทศ

อ้างอิง :

http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2113

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-210950

https://thaipublica.org/2018/07/circular-economy-scg-sd-symposium-2018-1/

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.