1

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เอสซีจี ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กุญแจสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นผลักดันให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นในภาคธุรกิจ และร่วมจุดประกายให้เห็นความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way โดยสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสู่แนวปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการนำเสนอตัวอย่างการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ พร้อมหวังให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราะความร่วมมือจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง

เศรษฐกจิหมุนเวียน คืออะไร, circular economy

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คืออะไร

แนวทางธุรกิจใหม่ที่เน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ หรือ Make > Use > Return

read more
เศรษฐกจิหมุนเวียน คืออะไร, circular economy

หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Principle)

จากหลักการ Make > Use > Return นำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มความแข็งแรงคงทนของสินค้า และทำให้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อความยั่งยืน

read more
เศรษฐกจิหมุนเวียน คืออะไร, circular economy

ทำไมภาคธุรกิจต้องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่ทางเลือกของธุรกิจ แต่เป็นกุญแจสำคัญที่ธุรกิจจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

read more
เศรษฐกจิหมุนเวียน คืออะไร, circular economy

ภาคธุรกิจจะนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ได้อย่างไร

6 แนวทางปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BUSINESS VALUE CHAIN)
5 โมเดลธุรกิจ (Business Models) ในการดำเนินเศรษฐกิจหมุนเวียน
9 แนวทางสำหรับการเริ่มปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคธุรกิจ

read more

Related Link

SCG SD SYMPOSIUM

Circular Economy : เศรษฐกิจหมุนเวียน สมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน – โอกาสใหม่ของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอนที่ 2 – ตัวอย่างธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลง

ทำขยะให้เป็นสินทรัพย์ ผลิต-ใช้-ทิ้ง เข้าสู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular Economy: the Future We Create (2) : แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนปฏิวัติรูปแบบการผลิตบริโภคครั้งใหญ่ของโลก-เอสซีจีขับเคลื่อนผ่าน 3R