ESG กับ เอสซีจี เคมิคอลส์ “เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมยั่งยืน ด้วยการบริหารที่โปร่งใส”

17 ธันวาคม 2021 5616 views

จากความมุ่งมั่นสู่การเป็น “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability)” เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก  เรายังบูรณาแนวทาง ESG ที่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

แนวทาง ESG ที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ ช่วยสะท้อนว่าธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว 

E for Environment “เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี”
E for Environment “เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี”

E for Environmental “เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี”

ความตระหนักต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คือนโยบายที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ดำเนินการมาโดยตลอดผ่านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเราได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งกระบวนการผลิต และตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นอกจากนี้ เรายังยกระดับการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก โดยหนึ่งในผลิตผลสำคัญจากความมุ่งมั่นดังกล่าว ก็คือ SCG GREEN POLYMER™ โซลูชันนวัตกรรมพลาสติกที่ได้รับการออกแบบให้ช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติก (Reduce) การออกแบบพลาสติกและโซลูชันที่ช่วยให้รีไซเคิลได้ง่าย โดยยังคงคุณสมบัติตั้งต้นไว้อย่างครบถ้วน (Recyclable) การนำพลาสติกใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับธุรกิจปิโตรเคมี (Recycle) ไปจนถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน อย่างนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ (Renewable) ตลอดจนพัฒนาสินค้าให้ได้รับการรับรอง SCG Green Choice ซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เห็นความสำคัญของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการใช้งานสินค้า

S for Social “สังคมยั่งยืน”

เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เราให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรที่มุ่งสู่ Zero Accident และสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ภายใต้โครงการ The Lifesaver หรือผู้พิทักษ์ชีวิต นอกจากนี้เรายังขยายผลโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยจากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นที่ชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งมีตัวอย่างสำคัญได้แก่ โครงการ The Lifesaver in School ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละ 1,250 คน รวมทั้ง The Lifesaver in Community มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 16 ชุมชน 8 อำเภอ พร้อมร่วมกับ 16 สถานีตำรวจ นำร่องในเขตจังหวัดระยอง ปีละ 1,000 คน

สำหรับในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมไปถึงในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของชุมชนนั้น เอสซีจีเคมิคอลส์มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน การส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เยาวชนเติบโตเป็นคนเก่งและคนดี มีจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

G for Governance “ด้วยการบริหารที่โปร่งใส”
G for Governance “ด้วยการบริหารที่โปร่งใส”

G for Governance “ด้วยการบริหารที่โปร่งใส”

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด และนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม รวมถึงกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ

เรายังกำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ และบริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

ESG เป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญของการไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืนที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ดำเนินงานตามแนวทาง ESG โดยมีเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนที่ชัดเจน พร้อมกับความตั้งมั่นและแรงขับที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมยั่งยืนด้ายการบริหารที่โปร่งใส

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 5 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.