Eco Factory ดำเนินการธุรกิจมั่นคง ชุมชนน่าอยู่ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5 ตุลาคม 2020 6169 views

Highlight

  • ทำความรู้จัก Eco Factory หรือ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
  • กลยุทธ์ดังกล่าวเน้นการพัฒนา 5 มิติ คือ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
  • ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คือ รายแรกของไทย ที่ทุกโรงงานได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เจาะลึกโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานสีเขียว ที่ใส่ใจชุมชนรอบ ๆ ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

เอสซีจียึดหลักการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เอสซีจี มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โรงงานดีสังคม-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นำไปสู่ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หมายถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยต้องครอบคลุมกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติได้แก่กายภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมด้านพาสติกและเคมีภัณฑ์ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ได้นำหลักนำหลักเกณฑ์การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาประยุกต์เข้ากับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจีเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ที่ได้รับการรับรองครบทุกโรงงาน  100% แห่งแรกของประเทศไทย

ลงมือทำ … เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจให้เติบโต จะต้องทำควบคู่ไปกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เอสซีจี ได้ลงมือทำด้วยความตั้งใจ ตามหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มิติด้านกายภาพ มีการปลูกต้นไม้นานาชนิดเพื่อเป็นแนวป้องกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน (Protection Strip) และยังมีการตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแจ้งให้ชุมชนรับทราบเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน

มิติด้านการบริหารจัดการ เอสซีจีคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น นวัตกรรมหอเผาไร้ควัน (Enclosure Ground Flare) และโครงการแลกเปลี่ยนสารไฮโดรคาร์บอนระหว่างโรงงานของบริษัท นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เอสซีจีคิดค้นนวัตกรรม emisspro® (อีมิสโปร) สารเคลือบเตาเผาและหม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรมรายแรกในประเทศไทย ช่วยลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 2-6 ซึ่งในปัจจุบันเอสซีจีได้ให้บริการให้คำปรึกษาตลอดจนการบำรุงรักษาอย่างครบวงจร Ci-Bot (Carburization Inspection Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ใช้ตรวจสอบค่าคาร์บอนที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อวัสดุของท่อ

 มิติด้านสิ่งแวดล้อม โครงการช่วยอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ นำร่องการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) และมีการติดโซลาร์ฟาร์มบนทุ่นลอยน้ำในบ่อกักเก็บน้ำของโรงงาน รวมถึงโครงการจัดการน้ำโดยนำกลับมาใช้ใหม่ และ โครงการบ้านปลา

มิติด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบกว่า 10 แห่ง ให้สามารถดำเนินชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

และนี่คือความสำเร็จจากความตั้งใจของเอสซีจีที่พัฒนาธุรกิจและอุสาหกรรมให้เติบโตควบคู่กับการดำรงอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นพื้นฐานและส่งเสริมให้ธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.