โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านสา

24 กรกฎาคม 2019 5412 views

ECO City เมืองนิเวศ ที่ตำบลบ้านสา และตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเอสซีจี โดยโรงงานปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนบ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดการขยะมูลฝอยที่ไม่มีที่ฝังกลบ และไม่สามารถเผาได้เนื่องจากผิดกฎหมาย 

เอสซีจี จึงได้เริ่มโครงการจัดการขยะ ในตำบลบ้านสา เมื่อปี 2540 โดยเริ่มสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนก่อน และขยายผลสู่เทศบาลบ้านสา ในปี 2544 โดยรณรงค์ให้ทั้ง 10 หมู่บ้าน มีการคัดแยกขยะ โดยให้ความรู้และรางวัลจูงใจ ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลดลงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหากลิ่นขยะและแมลงวันได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ยังได้เกิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล – คัดแยกขยะรีไซเคิล ช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างคุณค่า รายได้จากขยะรีไซเคิล ทำให้ชุมชนเห็นประโยชน์ที่จับต้องได้ อาทิ รายได้เพิ่มจากการขายขยะที่แยกอย่างถูกต้อง การนำขยะอันตรายมาแลกไข่ การนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ย และการนำขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสา และโรงงานปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง 

โครงการได้ขยายสู่ตำบลเมืองมาย ซึ่งเป็นพื้นที่ภัยแล้ง เมื่อปี 2560 โดยความร่วมมือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำโมเดลการจัดการขยะจากบ้านสา มาขยายผลต่อในพื้นที่ตำบลเมืองมาย

นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้แก่

  1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สร้างฝาย ดูแลไฟป่า
  2. การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ฝายถาวร แก้มลิง สระพวง
  3. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ พลังงานทดแทน
  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.