เอสซีจี ธุรกิจยั่งยืน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
เอสซีจี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ จนสามารถฝ่าฟันวิกฤติ นำพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงศักยภาพของตนเอง และสร้างสมดุล ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย
ข่าวและความเคลื่อนไหว
ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจยั่งยิน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
คำว่า "พอเพียง" ไม่ได้หมายถึง "พอ" หรือ "หยุด" แต่คือ "การใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน" "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงเป็นหลักคิดสู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยินที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะครัวเรือน ธุรกิจ เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ได้
สอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการ