โครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ

“ถนนสะอาดสีเขียว จากความร่วมมือ 32 บริษัทบนถนนวิภาวดีฯ”ร่วมกันสร้าง (ขยะ) ร่วมกันรับผิดชอบ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคน คือ ต้นเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดขยะ และปัจจุบัน “ขยะ” ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว กำลังสร้างผลกระทบโดยตรงต่อเราในทั้งระดับบุคคล สังคม และประเทศอย่างน่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากการอุดตันของขยะ เรื่องของแหล่งน้ำเสียและปนเปื้อนที่มากขึ้น อุณหภูมิที่สูงขึ้น มลภาวะทางอากาศ ไปจนถึงโรคติดต่อ ถนนวิภาวดีฯ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเพราะเป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชนหลายบริษัท มีจำนวนพนักงาน และผู้คนสัญจรคับคั่ง ซึ่งแน่นอนว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ย่อมมีจำนวนมากเช่นกัน แม้ว่าที่ผ่านมาแต่ละบริษัทได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ แต่จะดีกว่าไหมถ้าทุกบริษัทเห็นภาพเดียวกัน และร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพลังในการสร้างผลกระทบเชิงบวก และสามารถชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูล คือปัจจัยสำคัญในการผลักดันโครงการ

โครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หากบริษัทบนถนนวิภาวดีฯ สามารถสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและทรัพยากรร่วมกันได้ก็น่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างโมเดลความร่วมมือที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมพลังของ 32องค์กร เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3R : Reduce Reuse และ Recycle คือลดการใช้ เพิ่มการใช้ซ้ำ และแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มอัตราการนำขยะมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด หรือGEPP ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล เพราะเราเชื่อว่าข้อมูลจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างละเอียด และสามารถประเมินแนวโน้ม เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกโครงการเห็นถึงโอกาส และความท้าทายในการปรับปรุง หรือพัฒนาเรื่องการจัดการขยะต่อไป

จากความร่วมมือ…สู่ต้นแบบถนนไร้ขยะในไทย

วันนี้สมาชิกโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ได้ร่วมกันเปิดรับค่านิยมใหม่ สร้างเสริมให้บริษัทมีธรรมาภิบาลที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม เพราะแนวทางของผู้ลงทุนทั่วโลก ไม่เพียงมุ่งเน้นเรื่องกำไรเท่านั้น แต่ยังคำนึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจลงทุนด้วย รวมถึงความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กร ที่เริ่มมีการปรับพฤติกรรมในการจัดการขยะในชีวิตประจำวัน โครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ยังคงกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายต่อเนื่อง เช่น การหาโมเดลหรือนวัตกรรมในการจัดการขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริษัทนำไปขยายผลในธุรกิจของตนเองตามหลักเศรษกิจหมุนเวียน การสร้างความร่วมมือกับบริษัท และองค์กรภาคีอื่นๆ เช่น AIS (e-waste) ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SCGP Paper X ในการจัดการขยะกระดาษตลอดจนการขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง คือ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อให้ได้ภาพสุดท้ายภาพเดียวกัน นั่นก็คือ ภาพถนนที่สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะสู่บ่อฝังกลบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับถนนเส้นอื่นๆ ในสังคมต่อไป


วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

ศุทธิวัต นัสการ

อีเมล :

suttiwat.trbn@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :

09-4956-4262