เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

"ความร่วมมือใช้ทรัพยากรก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ยกระดับอุตสาหกรรมไทยยั่งยืน"เศษวัสดุจากการก่อสร้าง ความท้าทายที่มาพร้อมการพัฒนาประเทศ

อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการพัฒนาความเจริญของประเทศ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการวางแผน สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และในขณะเดียวกันเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอนอาคารต่างๆ ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งยังจัดการได้ยาก ส่งผลให้เป็นปัญหาขยะจากการก่อสร้างตามมาริเริ่ม ร่วมมือ ใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างให้คุ้มค่าที่สุด

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจึงร่วมมือกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy in Construction Industry: CECI) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า บริหาร และโซลูชันที่เน้นการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้นลดการเกิดเศษวัสดุก่อสร้าง (Material waste) และหากยังมีเศษวัสดุ จะต้องจัดให้มีการนำไปทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้ซ้ำ(Reuse)การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือการนำไปทำให้เกิดมูลค่า โดยมุ่งหวังที่จะลดการนำไปฝังกลบให้ได้มากที่สุด

ลงมือทำ ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตยั่งยืน

ปัจจุบันเกิดความร่วมมือในบริษัทที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายรวมทั้งเกิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ การทดลองบดย่อยหัวเสาเข็มด้วย Mobile Crusher ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อทดแทนวัสดุรองพื้นทาง (Sub-Base) การออกแบบอาคารที่ใช้หลักธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงาน และการเปลี่ยนคอนกรีตที่เหลือจากการใช้งาน มาแปลงเป็นวัสดุรองพื้นทาง (Sub-Base)เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนให้วงการก่อสร้างและประเทศไทย


วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา