ปะการังเทียม

“คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทยด้วยนวัตกรรม 3D Cement Printing Technology ที่พัฒนา เป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง สร้างต้นแบบที่มีความกลมกลืน เสมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยอย่างยั่งยืน”ปะการังเสื่อมโทรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในวิกฤต

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตชาวประมงและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ แต่จากการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวปะการังเสื่อมโทรม การดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปะการังของประเทศไทยให้กลับมาสมบูรณ์จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องร่วมมือแก้ไข

การนำ 3D Cement Printing Technology เข้ามาช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแนวปะการัง

เอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวัสดุ Advanced Materials ด้วยเทคโนโลยี 3D Cement Printing สำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังธรรมชาติ สร้างต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่มีความเสมือนจริง ซึ่งสามารถใช้เศษคอนกรีตรีไซเคิลเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูนถึง 40% โดยความร่วมมือครั้งนี้ ขยายภาพโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา…สู่มหานที” คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลไทย โดยหลังจากทดลองนำไปวางในพื้นที่จริง และติดตามประเมินผล พบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนปะการังและเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลได้จริงวีดีโอ

โครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานที

Concept 3D printing

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

ชื่อ:คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ

อีเมล :

chalerms@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

081-843-0374