บ้านโป่งโมเดล

“ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะด้วยพลังในชุมชน”


ชุมชนขยะล้น คนไม่แยกขยะ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี คืออำเภอใหญ่ที่มีประชากรกว่า 173,000 คน เป็นอีกแห่งที่กำลังเผชิญปัญหาขยะกว่า 171 ตันต่อวัน เพราะประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการแยกขยะ ทำให้เกิดการปนเปื้อนและยากต่อการนำไปรีไซเคิล ภาระในการจัดการขยะจึงตกเป็นของทางเทศบาลที่ต้องแก้ปัญหาขยะล้นและส่งกลิ่นเน่าเหม็น ด้วยการเพิ่มจำนวนรถเก็บขยะ เพิ่มรอบการเก็บขยะถี่ขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลต่องบประมาณที่สูงขึ้น นำไปสู่การกำจัดแบบผิดวิธี เช่น การฝังกลบหรือการเผา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน

 

โมเดลจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากชุมชน

ด้วยหัวใจที่ต้องการร่วมแก้ปัญหาขยะของชาวบ้านโป่งร่วมกับเอสซีจีพีจึงเกิดเป็น “บ้านโป่งโมเดล” โครงการให้ความรู้และลงมือจัดการขยะ โดยศึกษาจากชุมชนต้นแบบบ้านรางพลับ ชุมชนที่มาจากการเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยบ้านรางพับถือเป็นชุมชนหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งที่มีการจัดการขยะและเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้น เอสซีจีพีจึงผนึกกำลังกับ 17 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านโป่ง เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบบ้านรางพลับเพื่อขับเคลื่อน “บ้านโป่งโมเดล” ที่มุ่งให้ความรู้ในการจัดการขยะ และสร้างชุมชนต้นแบบในองค์กรท้องถิ่นละ 1 ชุมชน เพื่อร่วมสร้างรูปแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในระดับอำเภอต่อไป


 


ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งหน้าสู่อนาคตชุมชนปลอดขยะ

ทีมงานที่แข็งแกร่งและความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านโป่งทุกคน ทำให้บ้านโป่งในวันนี้พลิกฟื้นจากอำเภอที่เผชิญปัญหาขยะล้น กลายเป็นอำเภอที่ไม่ใช่เพียงปริมาณขยะลดลง แต่ยังต่อยอดสู่การนำขยะมาใช้อย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะได้ ทั้งยังปลูกฝังนิสัยการจัดการขยะ ด้วยการจัดประกวดโครงการ “ชุมชนไร้ (Like) ขยะ” เพื่อคัดเลือกโครงการที่น่าสนใจไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยเป้าหมายต่อไปของชาวบ้านโป่งคือหวังขยายผลในการสร้างชุมชนปลอดขยะให้ครบทุกหมู่บ้านในอำเภอบ้านโป่ง จำนวน 183 หมู่บ้าน ในปี 2566

วีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

คุณวิเชียร โสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรางพลับ

เบอร์โทรศัพท์ :

096-923-5755