ชุมชนบ้านสาและเมืองมาย จ.ลำปาง ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

“ขยะมีค่า พลิกฟื้นชีวิต ความสุขกลับคืนถิ่น”ขยะมูลฝอยไร้ที่ฝังกลบ ปัญหามลภาวะทางกลิ่นและสุขอนามัยที่สั่งสม

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ตำบลบ้านสาและตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แปรเปลี่ยนจากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์งดงามตามภูมิประเทศ และความอบอุ่นในวิถีชุมชนเกษตรกรรม ปศุสัตว์ มาสู่พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยไร้ที่ฝังกลบอันเกิดจากการบริโภคแล้วทิ้งเป็นขยะในชีวิตประจำวัน และไม่สามารถเผาทำลายเนื่องจากผิดกฎหมาย สร้างความเดือนร้อนจากมลภาวะทางกลิ่นและสุขอนามัยให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ความสุขที่เคยมีค่อยๆ ลดหายไป


รวมพลังชุมชน คัดแยกขยะ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้

เมื่อความร่วมมือผลิบาน การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้น เอสซีจี โดย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นำความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ มาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กับคนในชุมชน จนเกิดเป็นโครงการจัดการขยะมาตั้งแต่ปี 2540 ณ ตำบลบ้านสา ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมีความตั้งใจในการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ศูนย์จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย และโครงการทำน้ำหมักจากขยะเปียก เป็นต้น และปัจจุบันมีการขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนตำบลเมืองมายที่อยู่ใกล้เคียง
พลิกชีวิตด้วยวิธีคิดใหม่ เพราะขยะทุกชิ้นมีคุณค่า

จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่และเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของชุมชนตำบลบ้านสา และตำบลเมืองมายที่มองขยะทุกชิ้นมีคุณค่า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และกลายเป็นชุมชนตัวอย่างที่มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณขยะลดลง ชุมชนสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น และชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอาทิการผลักดันและปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะของชุมชน เช่น การนำเศษอาหาร ใบไม้ ใบหญ้า มาทิ้งไว้ใน เสวียน สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำไม้ไผ่มาสานกันเป็นคอกรอบบริเวณต้นไม้ เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ การนำเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ยางรถยนต์และขวดน้ำพลาสติก มาปลูกผักสลัดเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็เอามาจำหน่ายให้คนในชุมชน และการสร้างจิตสำนึกให้ความรู้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียน โดยหลังจากนี้ เอสซีจี และชุมชนจะยังคงเดินหน้านำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางต่อไป

วีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

คุณธนะกรณ์ อินทิยศ

อีเมล :

tanakoin@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

086 186 6861