คูโบต้าฟาร์ม

“ฟาร์มสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
และเพิ่มขีดความสามารถในภาคการเกษตรของอาเซียนอย่างยั่งยืน”ความท้าทายต่อวิกฤตขาดแคลนอาหารของประชากรโลก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นความท้าทายใหญ่ของเกษตรที่เผชิญมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่กลับได้ผลผลิตต่ำ ทั้งยังไม่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ทำให้รายได้ไม่มั่นคง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความสุขของครอบครัวเกษตรกร อีกทั้งจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต การบริโภคอาหารสูงขึ้น รวมถึงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมอาจนำมาสู่วิกฤตขาดแคลนอาหารในอนาคต

เกษตรกรยุคใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนสู่การผลิตที่แม่นยำและยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรไทย คูโบต้าฟาร์มจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นฟาร์ม สร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จากพื้นที่จริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายด้วยการทำเกษตรแม่นยำ สามารถคาดการณ์ผลผลิตและคุณภาพ ด้วยการใช้เทคนิคการเพาะปลูกผสานเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าด้วยกัน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยลดแรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดทรัพยากรในการผลิต ลดต้นทุน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตรสู่การพัฒนาโซลูชั่นสู่ความยั่งยืน

คูโบต้าฟาร์ม มีการนำเสนอโซลูชั่นต่าง ๆ ที่มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนผสานการใช้เทคโนโลยี อาทิ

1. โซลูชั่นการเพาะปลูกพืช

 • โซลูชั่นเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Solutions)
  ที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ปลูกพืชผสมผสาน พืชหมุนเวียน การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและการไถกลบตอซัง เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยและเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมทั้งการอัดฟางข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว โดยร่วมพัฒนากับกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร
 • โซลูชั่นเกษตรปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast Solutions)
  ที่ช่วยลดต้นทุนและการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ลงร้อยละ 50-70 ด้วยเทคโนโลยีการปักดำ การหยอดข้าว การหยอดข้าวแห้ง และการหยอดข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว โดยร่วมพัฒนากับกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร
 • โซลูชั่นเกษตรแม่นยำข้าว (Precision Farming Solutions)
  ที่ช่วยลดต้นทุนและการสิ้นเปลืองปุ๋ย ลดความสูญเสียผลผลิตจากปัญหาข้าวล้ม ด้วยการปฏิบัติตามปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar application โดยร่วมพัฒนากับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)

2. โซลูชั่นการจัดการน้ำ

 • โซลูชั่นการให้น้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช ด้วยระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะ (Water Management Solutions)
  ที่มีการใช้เซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นในดิน ก่อนดูแลจัดการการให้น้ำผ่านแอปพลิเคชั่น โดยร่วมพัฒนากับเอสซีจี โดย สตาร์ทอัพ “Agcura”
 • โซลูชั่นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ด้วยการนำน้ำในสระเลี้ยงปลามาให้น้ำแก่พืช โดยร่วมพัฒนากับกรมชลประทาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนา และ สวทช.
 • โซลูชั่นการระบายน้ำใต้ดิน
  เพื่อลดความสูญเสียผลผลิตจากน้ำท่วมขังและยังสามารถนำน้ำใต้ดินมา หมุนเวียนใช้ให้น้ำพืชได้อีกครั้ง โดยร่วมพัฒนาระบบท่อระบายน้ำ PVC แบบพิเศษ กับเอสซีจี

มุ่งสู่โมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน

คูโบต้าฟาร์ม เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่แก่ผู้สนใจ ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าชมรวม 12,200 คน โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และตั้งเป้าให้เป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตของภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับต้น ๆ ของโลก รองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลให้โลกขาดแคลนอาหารในอนาคต รวมทั้งมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้เพิ่ม ด้วยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รู้จักนำเทคโนโลยี IoT และนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ที่มีความแม่นยำ

วีดีโอ

ปัญหาเกษตรกร

รู้จัก KUBOTA FARM

โบรชัวร์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูโบรชัวร์

ดูโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

คุณอำนาจ บุตรทองคำวงษ์ ผู้จัดการส่วนคูโบต้าโซลูชั่น บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

อีเมล :

Amnart.b@kubota.com