การหมุนเวียนของเสียจากโรงงานของ เอสซีจีพี มาใช้ประโยชน์ใหม่

“โซลูชันจัดการของเสีย เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์”

เมื่อปริมาณทรัพยากรของโลก สวนทางกับความต้องการของคน

แนวโน้มความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตและจำเป็นต้องนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดมาใช้ในการผลิต ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดี ย่อมมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนทรัพยากรและการเกิดมลภาวะจากการจัดการของเสียอย่างไม่เหมาะสม ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้นวัตกรรมที่ทำให้ของเหลือใช้ไม่เสียเปล่า

เอสซีจีพี วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของ เหลือใช้ร่วมกับการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ

  1. การนำกากปูนขาว (Lime mud) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ที่มีต้นทุนในการกำจัดประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี มาใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มความเป็นด่างและแคลเซียมให้พืช ใช้ปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินและน้ำและเป็นสารฆ่าเชื้อในฟาร์มกุ้งและฟาร์มปลา เนื่องจากกากปูนขาวมีความเป็นด่างและมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมสูง โดย ศึกษาหาแนวทางการนำกากปูนขาวไปใช้ในภาคเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทดแทนการกำจัด
  2. การนำเถ้าลอย (Fly ash) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษที่โรงงานต้องดำเนินการส่งกำจัดภายนอกโรงงานโดยเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการนำไปทำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอิฐบล็อคสำหรับก่อสร้าง เนื่องจากเถ้าลอยมีคุณสมบัติที่สามารถทดแทนซีเมนต์และใช้ในการผลิตอิฐบล็อคได้


จากงานวิจัยทำจริง สู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

ผลสำเร็จจากการวิจัยและลงมือทำจริง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยนำกากปูนขาวไปใช้ในภาคเกษตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการกำจัดได้ 2.5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า 1.1 ล้านบาท นอกจากนั้น การนำเถ้าลอยไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐบล็อค ยังช่วยลดปริมาณเถ้าลอยที่ต้องส่งกำจัดภายนอก และสามารถผลิตอิฐบล็อคเพื่อส่งให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงจำหน่ายในราคาย่อมเยา

วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

การนำกากปูนขาว ติดต่อ คุณสิทธิ สุขธนี , การนำเถ้าลอยในการผลิตอิฐบล็อค ติดต่อ คุณผุสดี แสงศิริฉาย

อีเมล :

sittis@scg.com , phusadsa@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

080-551-6399 , 02-586-5813