การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานของเอสซีจีพี

“บูรณาการการจัดการน้ำในโรงงานเพื่อโลกยั่งยืน”

ปัญหาน้ำไม่พอใช้…ความท้าทายครั้งใหม่ของภาคอุตสาหกรรม

ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำที่ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเผชิญในวันนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และไม่ตกในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนลดลง ประกอบกับความต้องการใช้น้ำที่มากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อการผลิต

แก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

เอสซีจีพี เล็งเห็นว่าทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่โรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต อาทิ
o การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการกรองน้ำในกระบวนการผลิตกระดาษให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและเยื่อที่ผ่านการคัดแยก ส่งกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตกระดาษได้ การเปลี่ยนอุปกรณ์ฉีดล้าง (Shower) ผ้า Wire และผ้า Felt ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในกระบวนการขึ้นรูปกระดาษ จากแบบ Stationary ที่มีลักษณะหัวฉีดติดอยู่กับที่และมีปริมาณหัวฉีดตามหน้ากว้างของผ้า จึงมีความสิ้นเปลืองน้ำมากในการฉีดล้างแต่ละครั้ง เป็นแบบ Oscillate ซึ่งมีจำนวนหัวฉีดที่ลดลงและสามารถเคลื่อนที่ตามความกว้างของหน้าผ้าได้ เพราะในกระบวนการผลิตกระดาษจะต้องใช้น้ำปริมาณถึง 25-30% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดเพื่อฉีดล้างดังกล่าว
นอกจากนี้โรงงานยังมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างเหมาะสมต่อชุมชนรอบโรงงาน โดยติดตั้งปั๊มน้ำและท่อ เพื่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงาน 3,300 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรกับโลกและชุมชน

เมื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและดูแลรักษาในโรงงาน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง ดีต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ อาทิ
o ลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการกรองน้ำจากกระบวนการผลิตกระดาษให้มีคุณภาพดีขึ้น (คิดเป็น 2% ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดของปี 2019 เทียบเท่าการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคได้อีก 15,000 คนต่อปี)
o ลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณ 0.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จากการเปลี่ยนอุปกรณ์ฉีดล้างผ้า Wire และผ้า Felt ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในกระบวนการขึ้นรูปกระดาษ
o ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานได้ถึงปีละประมาณ 10 ล้านบาท จากการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วให้กับพื้นที่รอบโรงงาน

วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

ผุสดี แสงศิริฉาย

อีเมล :

phusadsa@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

02-586-5813