SD SYMPOSIUM BANGKOK 2020

“Circular Economy: Actions for Sustainable Future”

ในวันที่ทรัพยากรมีปริมาณจำกัด แต่จำนวนประชากรและความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัด ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผลักดันให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอด ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่จะขาดแคลนทรัพยากรทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

SD Symposium 2020 “Circular Economy: Actions for Sustainable Future” เวทีความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่ชักชวนทุกภาคส่วนมาหาทางออกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชน และทุกคนในสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิดการขยายผลความร่วมมือและเกิดการนำไปปฏิบัติจริงในทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

“อนาคตที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่ทุกคนตั้งแต่วันนี้”

4 ห้องระดมความคิด ก่อนจะมาเป็น SD Symposium 2020

“Circular Economy: Actions for Sustainable Future”

ก่อนจะมาเป็น SD Symposium 2020 “Circular Economy: Actions for Sustainable Future” เอสซีจีได้มีการจัดห้องสัมมนาระดมความคิดก่อนวันงาน (Pre-session) เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในด้านต่างๆ ที่มาจากหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม ที่จะนำไปสู่การริเริ่ม ต่อยอด และขยายผลต่อไป โดยมีทั้งหมด 4 ห้อง ดังนี้

null

ถอดบทเรียนชุมชนใช้น้ำหมุนเวียน

การระดมความคิดทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาด น้ำเกิน และน้ำเสีย อันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในระดับประเทศ เพราะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเปลี่ยนให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดี ใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
null

Waste Management in Actions

การระดมความคิดเพื่อหา ”แนวทางในการยกระดับการจัดการขยะของประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำแนวคิดไปสู่การลงมือทำจริง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่อยู่ใน eco system รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายของประเทศ
null

เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตร

การระดมความคิดเพื่อร่วมหา “แนวทางการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้จริงในภาคการเกษตร” พร้อมทั้งแลกปลี่ยนองค์ความรู้ และ Best Practice การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ (End to End Solutions) ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อความยั่งยืนในภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
null

ทิศทางความร่วมมือของกลุ่ม CECI เพื่อผลักดัน CE ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

การระดมความคิดในเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy in Construction Industry (CECI) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งหาแนวทาง และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การขนส่ง และการบริหารจัดการของเหลือจากกระบวนการก่อสร้าง