ช่องทางการติดต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม > เอสซีจีสานต่อศาสตร์พระราชา จากภูผาสู่มหานที สร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่ เสริมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
Share
เอสซีจีสานต่อศาสตร์พระราชา จากภูผาสู่มหานที สร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่ เสริมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เอสซีจีสานต่อศาสตร์พระราชา จากภูผาสู่มหานที สร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่ เสริมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ลำปาง : 9 กุมภาพันธ์ 61 “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” เป็นการสานต่อ 10 ปี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต ขยายผลสำเร็จเห็นจริงที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ทำให้ธรรมชาติฟื้นคืน สร้างอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง โดยน้อมนำพระราชดำริ “จากภูผา สู่มหานที” มาเป็นแนวทางขยายผลการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เกิดเป็นห่วงโซ่ยั่งยืนตลอดเส้นทางน้ำ สร้างต้นน้ำที่ดี สู่ปลายทางน้ำที่ดี สร้างสมดุลอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นให้ประเทศไทย


นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีได้น้อมนำพระราชดำริ ‘จากภูผา สู่มหานที’ มาเป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ให้เข้าใจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริง รวมทั้งเชื่อมพลังชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ของคนต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมอย่างเห็นผลจริง ซึ่งปัจจุบัน เอสซีจีได้ร่วมกับชุมชน จิตอาสา ภาครัฐ และภาคเอกชน สร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วกว่า 75,500 ฝาย มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 87,000 คน โดยตั้งเป้าขยายการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจะสร้างให้ครบ 100,000 ฝาย ภายในปี 2020 รวมทั้งจะสร้างสระพวงเพื่อกักเก็บน้ำร่วมกับชุมชนที่มีพื้นที่เหมาะสม ส่วนในพื้นที่กลางน้ำ จะขยายพื้นที่การบริหารจัดการน้ำชุมชนในพื้นราบด้วยระบบแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และขยายการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศด้วยนวัตกรรมบ้านปลาในพื้นที่ปลายน้ำ ให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และขยายการดำเนินงานไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ชุมชนพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ประเทศต่อไป”


จากประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำ บวกกับความรู้ความเชี่ยวชาญของเอสซีจี ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ จึงได้นำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหา อาทิ “นวัตกรรมผ้าใบคอนกรีต” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีซีเมนต์และเทคโนโลยีใยสังเคราะห์ซึ่งมีความแข็งแรง สามารถปรับรูปแบบได้ตามความต้องการใช้งาน มาใช้สร้างสระพวง สำหรับกักเก็บน้ำ ณ บ้านสาแพะ จ.ลำปาง ที่ขาดแคลนน้ำเพราะพื้นที่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และ “นวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE100” ที่นำวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยในการขนส่งน้ำ มาออกแบบสร้างที่อยู่อาศัยจำลองให้แก่สิ่งมีชีวิตในทะเล เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสิ่งมีชีวิตในทะเล ในพื้นที่จ.ระยอง ซึ่งพบปัญหาจำนวนปลาบริเวณใกล้ชายฝั่งเริ่มลดลง


รักษ์น้ำ “จากภูผา สู่มหานที” เริ่มต้น ณ ชุมชนต้นน้ำ จ.ลำปาง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 61 โดยมีผู้นำชุมชนจากทั่วประเทศและนักศึกษาคนรุ่นใหม่ซึ่งร่วมส่งผลงานทางโซเชียลมีเดียของเอสซีจี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดด้านการบริหารจัดการน้ำ และได้ลงมือสร้างฝายชะลอน้ำด้วยตัวเอง รวมทั้งไปชมผลสำเร็จของบริหารจัดการแหล่งน้ำด้วย “สระพวง” ณ ชุมชนบ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมเรียนรู้การทำเกษตรปราณีต โดย รักษ์น้ำ “จากภูผา สู่มหานที” จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไปตลอดปี 2561

กลับ