ช่องทางการติดต่อ
เรื่องราวจากภูผา

ไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเราๆ ที่ต้องการการบอกรัก ยังมีสิ่งรอบๆ ตัวอีกมากมายที่เราสามารถบอกรักได้ รวมถึง “น้ำ” โครงการ 'รักษ์น้ำ...จากภูผา สู่มหานที'ของเอสซีจี จึงน้อมนำพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางดูแลรักษาน้ำ เริ่มตั้งแต่การทำ ฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ แล้วส่งต่อน้ำไปยัง สระพวงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำแก้มลิงในพื้นที่กลางน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร และร่วมดูแลปลายน้ำผ่านการสร้าง บ้านปลาเพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยให้ปลาและสัตว์ทะเล

เอสซีจีเชื่อว่า การที่เราจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งจากภาคเอกชน หน่วยงานราชการที่ดูแลพื้นที่ในแต่ละชุมชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน ความทุ่มเทและความรักของพวกเราที่มีต่อน้ำ จะส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตเพิ่ม มีรายได้สูงขึ้น เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือจะเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ขยายผลสู่ชุมชนที่ต้องการยืนหยัดด้วยตนเอง เกิดการส่งต่อแนวคิดให้เยาวชนคนรุ่นหลังสู่แนวปฏิบัติบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

เพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของเส้นทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือคนเมือง เพราะเส้นทางของสายน้ำเชื่อมโยงทุกคนเข้าหากัน ไม่ว่าเราจะเป็นคนต้นน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำ การ 'รักษ์น้ำ...จากภูผา สู่มหานที' จึงหมายถึงการร่วมมือกันดูแลรักษาน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อน้ำจากต้นทางสู่ปลายทางอย่างยั่งยืน

ต้นทางคือป่าไม้ …
สร้าง “ฝายชะลอน้ำ” และ
ต่อยอดด้วย “สระพวง”
ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม ...
“แก้มลิง” แหล่งกักเก็บและ
แบ่งปันน้ำอย่างเป็นระบบ
ปลายทางคือประมง …
คืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล
ด้วย “บ้านปลา”
แนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ