Contact Us
Story
“แก้มลิง” กักเก็บและแบ่งปันน้ำอย่างเป็นระบบ : เอสซีจีร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน น้อม...
คนกลางน้ำ คุณพิชาญเล่าว่า แดนอีสานที่ราบสูงนั้นขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ต้องหาวิธีการจัดการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยง ทั้งต้นไ...