Contact Us
Story
Story > Vdo Raknam > ทำไมต้องรักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที
Share
ทำไมต้องรักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที

เพราะเป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ต้นน้ำ สู่พื้นที่กลางน้ำ และจบที่พื้นที่ปลายน้ำ

Back