Contact Us
Story
Story > Midstream > ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม...
Share
ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม...

“แก้มลิง” กักเก็บและแบ่งปันน้ำอย่างเป็นระบบ :

เอสซีจีร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเพิ่มแหล่งสำรองน้ำ ด้วยระบบแก้มลิง มากักเก็บและกระจายน้ำอย่างเป็นระบบ จากการขุดลอกหนองน้ำเดิม เชื่อมต่อคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ชุมชนบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและภัยน้ำท่วมตามภูมิสังคมได้อย่างยั่งยืน เช่น ชุมชนป่าภูถ้ำ ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ส่งเสริมให้ชุมชน 7 ตำบลในจังหวัดขอนแก่น และอีก 10 จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำชี จัดทำระบบแก้มลิงในพื้นที่ของตนเอง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำรวมสำหรับใช้ทำการเกษตรได้ 8,640,000 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 36,500 ไร่ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมได้ 2,152 ครัวเรือน 32 หมู่บ้าน ทำให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ย 200,000 บาทต่อไร่ต่อปี นอกจากนี้ ชุมชนป่าภูถ้ำ ภูแต ยังได้ขยายองค์ความรู้ระบบแก้มลิงไปช่วยชุมชนบ้านโนนเขวา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ขุดลอกหนองน้ำ ขุดคลองเชื่อมต่อทางน้ำจากแม่น้ำชี ไปสู่หนองมีด ต่อกับหนองสรวงน้อยและหนองสรวงใหญ่ ทำให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ ช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภคในครัวเรือน 375 ครัวเรือน ชุมชนหมดปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก 80 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 250 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางการเกษตร 1,500,000 บาท/ปี (พื้นที่ 250 ไร่ x ไร่ละ 600 กิโลกรัม x ผลผลิตกิโลกรัมละ 10 บาท)

Back