Contact Us
Story
Story > Downstream > คนปลายน้ำ
Share
คนปลายน้ำ

คนปลายน้ำ คุณสำออยเล่าว่า

เมื่อก่อนท้องทะเลยังอุดมสมบูรณ์มาก แต่เมื่อทุกคนเริ่มหากินแบบตัวใครตัวมัน ไม่มีการคุยตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันได้ไง ทำให้เกิดปัญหา

แต่พอมีการร่วมมือกันของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สร้างบ้านปลา เพื่ออนุบาลสัตว์ ทำให้ความสมดุลกลับคืนและอาชีพประมงดีขึ้น

Back