Contact Us
Story
Story > Midstream > คนกลางน้ำ
Share
คนกลางน้ำ

คนกลางน้ำ คุณพิชาญเล่าว่า

แดนอีสานที่ราบสูงนั้นขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ต้องหาวิธีการจัดการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยง ทั้งต้นไม้ สัตว์ และชุมชน รวมถึงน้ำใช้เพื่อการเกษตร โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่เรื่องการจัดการน้ำ เพราะชุมชนมีความเชื่อว่าการสร้างคลองดักน้ำ นั้นเหมือนขวางทางผีเดิน ซึ่งตามจริงแล้วคลองดักน้ำนี้ทำหน้าที่ต้อนน้ำสู่แก้มลิง เชื่อมโยงแหล่งน้ำเข้าด้วยกัน

เราจึงต้องหาข้อมูลว่าเรามีต้นทุนน้ำมาจากไหนบ้าง ปริมาณน้ำฝนย้อนหลังเท่าไร มีแหล่งกักเก็บน้ำเท่าไร เพียงพอต่อปริมาณฝนหรือไม่ แล้วจะบริหารจัดการน้ำอย่างไร เราจะต้องเปลี่ยนความเชื่อของชุมชนโดยใช้ความรู้ใหม่ๆเข้าไปเปลี่ยน 

Back