Contact Us

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ SCG GREEN CHOICE ของกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อของกลุ่มธุรกิจ ได้ด้านล่างนี้

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลสินค้าและบริการ  กลุ่มธุรกิจธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 02-586-2222
ไลน์ : @SCGBrand
อีเมล์ : contact@scg.com
เว็บไซต์ : www.scgbuildingmaterials.com, www.scghome.com

ข้อมูลสินค้าและบริการ กลุ่มเคมิคอลส์
โทรศัพท์ : 02-586-1111
อีเมล์ : scgchemicals@scg.com
เว็บไซต์ : www.scgchemicals.com

ข้อมูลสินค้าและบริการ กลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง
โทรศัพท์ : 02-586-1000
อีเมล์ : tpccs@scg.com
เว็บไซต์ : www.scgpackaging.com

เบอร์โทรศัพท์: 02-586-2222

ข้อมูลติดต่อกลับ