SCGC ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ชู Green Innovation และ Digital เคียงคู่ความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาร่วม 40 ปี บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจีซี (SCGC) มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจร และดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เดินหน้าสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business for Sustainability)” ผู้สนใจสามารถสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมที่น่าสนใจได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3UAqVTF  

ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน

SCGC พัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์วิถีชีวิต แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ไม่สิ้นสุด เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกหรือพอลิเมอร์มีความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตของใช้รอบตัวได้อย่างมีคุณภาพ โดย SCGC ให้ความสำคัญกับกลุ่มสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services: HVA) ซึ่งในปี 2564 มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า HVA ร้อยละ 35.8 ของรายได้จากการขายทั้งหมด SCGC เน้นพัฒนากลุ่มสินค้าดังกล่าวเพื่อตอบรับ 5 เมกะเทรนด์โลก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐานจากการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด และการดูแลรักษาสุขภาพ รวมไปถึง การพัฒนา Green Innovation เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) และนวัตกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low carbon)

นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา Green Innovation เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ SCGC ให้ความสำคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยภายในปี 2573 มีเป้าหมายในการขยายสินค้ากลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งเม็ดพอลิเมอร์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาบนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ โซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

  • REDUCE การลดการใช้ทรัพยากร SMX™ Technology นวัตกรรมสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงมากขึ้น แม้จะมีการใช้เม็ดพลาสติกตั้งต้นที่ลดลง โดยเม็ดพอลิเมอร์ที่ผลิตด้วยนวัตกรรมนี้จะทำให้ชิ้นงานมีความหนาลดลง ได้ชิ้นงานที่เบาลง แต่ความแข็งแรงดังเดิม ที่สำคัญยังช่วยลดพลังงานในกระบวนการขนส่ง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
  • RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้  SCGC ได้พัฒนาโซลูชันเพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกประเภท PE หรือ PP เพียงอย่างเดียวทั้งชิ้นงานได้ (Recyclable Packaging Solution) ทำให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงคุณสมบัติในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายในได้ดังเดิม ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน SCGC ได้เปิดตัวนวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศ เพื่อทดแทนการใช้วัสดุหลายชนิด ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลจาก รีไซคลาส (RecyClass) องค์กรในยุโรปที่รับรองความสามารถในการรีไซเคิลและการตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุรีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมีการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน ซึ่งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทวีปยุโรปอยู่อย่างสม่ำเสมอ
  • RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่ นำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเชิงกล พร้อมปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสูตรเฉพาะของ SCGC  เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิด HDPE และ PP ทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาของพลาสติกใช้แล้วที่ถูกนำมาใช้ได้ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกอย่าง Global Recycled Standard (GRS) พอลิเมอร์ที่อยู่ภายใต้โซลูชันนี้สามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกใหม่ได้ตั้งแต่ร้อยละ 25–100 ตัวอย่างที่ไฮไลต์สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ แกลลอนรีไซเคิล HDPE สำหรับสินค้าแบรนด์ซันไลต์ บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลกจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE บรรจุภัณฑ์ของ “เปา” และ “โชกุบุสซึ” และ บรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำแบรนด์ปาล์มโอลีฟจากนวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR Resin) ของ SCGC
  • RENEWABLE การทำให้ย่อยสลายได้และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน SCGC พัฒนาเม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio-Compostable Compound Resin) มีคุณสมบัติพิเศษพร้อมให้นำไปขึ้นรูปฟิล์มสำหรับผลิตสินค้าจำพวกถุงย่อยสลายได้ ใช้งานทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี ว่าสามารถย่อยสลายทางชีวภาพในอุตสาหกรรมได้จริง โดยไม่ทิ้งสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ในเชิงนิเวศได้อย่างสมบูรณ์

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกิดขึ้นอย่างตรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่ง SCGC  เองตระหนักถึงเรื่องนี้ และได้บูรณานวัตกรรมจากการกระแสดังกล่าวเพื่อขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกของโซลูชันให้กับความท้าทายต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่

Digital Commerce Platform (DCP) ที่ SCGC พัฒนาขึ้นเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทาง (End-to-end Data Visibility) ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงการส่งสินค้า สามารถตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ทันที และยังใช้ประโยชน์จากการเก็บ Customer Voice มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกด้วย ช่วยยกระดับการบริการลูกค้าและสามารถลดเวลารอคอยของลูกค้าได้ราวร้อยละ 70

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต SCGC ได้พัฒนาแบบจำลอง Machine learning เพื่อใช้ในการคาดการณ์สภาวะตลาด ช่วยให้ตัดสินใจในการจัดหาวัตถุดิบที่ตรงตามอุปสงค์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการปรับใช้ ดิจิทัลทวิน (Digital Twin) หรือการจำลองสถานการณ์ (Simulation) หุ่นยนต์ และการเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลผ่าน Internet of Things (IoT) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มความน่าเชื่อถือ และในส่วนของความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) SCGC ได้กำหนดมาตรการและปรับใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่าง ๆ ให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วย

SCGC ยังคงไม่หยุดยั้งการพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความเป็นไปได้ของทั้งลูกค้าและสังคม และมุ่งสร้างสรรค์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG และ SDGs เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนและร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืน 

logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก