จากเป้าหมายสู่การลงมือทำ: SCGC กับการบูรณาการ ESG

ท่ามกลางความท้าทายทางสังคมและวิกฤตสิ่งแวดล้อม เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาระดับโลกดังกล่าว ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของภูมิภาค SCGC ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

กำหนดเป้าหมายด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรม

SCGC มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน” ที่ขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนา Green Innovation และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้าน Low Carbon โดยนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ตลอดจนดูแลให้โรงงานและชุมชนใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน รับชมวิดีโอเป้าหมาย ESG ของเราได้ที่ https://bit.ly/3r2hOxz 

ดำเนินงานอย่างมีเอกภาพ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานร่วม 40 ปี SCGC ผลักดันโครงการการต้นแบบที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ขับเคลื่อนการเติบโตของชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดมีโครงการต้นแบบที่น่าสนใจด้าน ESG และน่าติดตามดังต่อไปนี้

  • โครงการ ปลูก เพาะ รัก SCGC ได้มือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานจิตอาสา เดินหน้าปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น ด้วยการปลูกป่าชายเลน และป่าบก การเพาะต้นกล้าเพื่อจัดสรรให้พื้นที่ที่ขาดแคลน รวมไปถึงการปลูกป่าในใจคน ด้วยแนวคิดคนดูแลป่า ป่าดูแลคน สู่วิถีสังคมคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายของประเทศ โครงการดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ของปีฐาน 2564 ภายในปี 2573 ด้วยแนวทาง “Low Carbon, Low Waste”
  • กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล SCGC ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับประชาชน ในการร่วมมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาขยะทะเลและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านรีไซเคิลเพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ นำไปสู่การลดปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

  • โมเดล “2 สร้าง 2 เก็บ” วิกฤตน้ำเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญแทบทุกปี ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต และระบบนิเวศ SCGC ได้มุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับชุมชนมาตลอดระยะเวลานานกว่า 10 ปี พัฒนาแนวคิดและโมเดลต้นแบบที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการจัดการข้อมูลและนวัตกรรม เพื่อฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ป้องกันวิกฤตน้ำท่วม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “ชุมชนคนน้ำดี” อย่างยั่งยืน
  • สวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุด สวนสาธารณะบนที่ดินประมาณ 14 ไร่ 3 งาน (23,600 ตารางเมตร) ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนไปกว่า 3,000 ต้นจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวปอดแห่งใหม่ให้ชุมชน นอกจากนี้ยังจะเป็นศูนย์รวมของผู้ที่รักสุขภาพและเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน โดย SCGC เอสซีจีซี (SCGC) จะเดินหน้าพัฒนากระบวนการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ

จากเป้าหมายด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนของ SCGC นำไปสู่โครงการต้นแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน SCGC จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง ESG ที่น่าสนใจเพิ่มเติมในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยดูแลสังคมและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป

logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก