Social

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

HIGHLIGHT

 • เพราะให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เอสซีจีจึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึก ความรู้ ทักษะในการทำงานด้านการขับขี่ให้ปลอดภัย
 • ในช่วงสถานการณ์โควิด19 “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานหรือต้องการอาชีพเสริม
 • ในปี 2564 มีผู้ที่เข้าร่วมอบรมกว่า 230 คน และตั้งเป้าจะเพิ่มผู้อบรมปีละ 100

เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนถนน จึงจัดตั้ง “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School)” ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึก ความรู้ ทักษะในการทำงานด้านการขับขี่ให้ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ได้น้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นปรัชญาและหัวใจในการเรียนการสอน

 • เข้าใจ : การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติและรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นมาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับผู้เรียน
 • เข้าถึง : การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้เรียน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาให้มากที่สุด
 • พัฒนา : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย การออกแบบหลักสูตรและขั้นตอนการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการให้คำแนะนำและติดตามสนับสนุนประเมินผลทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  มีจำนวน 140,000 คน โดยในช่วงสถานการณ์โควิด19 ที่ผ่านมา “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมอาชีพคนขับรถ เสริมทักษะคนตกงานขาดอาชีพ 2 หลักสูตร รวมกว่า 200 คน ได้แก่ หลักสูตรขับรถที่ใช้ เพื่อการขนส่งทางบก และ หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้า ได้งานทันทีหลังจบการอบรม

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  

 • กรมขนส่งทางบก
 • ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
 • สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 • คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ 
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก