Social

โครงการจัดการขยะชุมชน

HIGHLIGHT

  • ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกแปรรูปเป็นสิ่งของจะกลายเป็นขยะ หากไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • การรวบรวมและคัดแยกขยะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ “ไม่มีขยะ”
  • เอสซีจีจึงเริ่มต้นโครงการบริหารจัดการขยะ “บางซื่อโมเดล” และขยายผลการจัดการขยะสู่ชุมชนรอบพื้นที่ที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกถูกนำมาใช้สร้างประโยชน์เพื่อคนในสังคมอยู่ทุกขณะ  เส้นทางการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับลดการใช้ทรัพยากร เพื่อรักษาสมดุลไว้อย่างยั่งยืนจึงสำคัญยิ่ง

จากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้และจบลงที่การเป็นขยะของเสีย หากไม่มีการจัดการรวบรวม ขยะก็ยังเป็นขยะ และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การรวบรวมและคัดแยกขยะของเสียจึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่หากทำให้แพร่หลายเป็นวงกว้าง การหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อกลับมารีไซเคิลก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

เอสซีจี มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การผลิตและบริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเริ่มต้นจากภายในองค์กร ตั้งแต่ปี 2561 ด้วย “บางซื่อโมเดล” โครงการบริหารจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เกิดผลสำเร็จสามารถปลูกฝังความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้ร่วมกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” พนักงานสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง 100% ลดปริมาณขยะเฉลี่ยได้ 22 ตัน/เดือน นำขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากถึง 110% และได้ขยายผลการจัดการขยะสู่ชุมชนรอบโรงงานของเอสซีจี เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างบูรณาการทั้งระบบ และขยายผลสู่เครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วน

“บ้านโป่งโมเดล” โมเดลขยายผลการจัดการขยะสู่ระดับอำเภอ จากความสำเร็จของ “บ้านรางพลับ” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายขยายผลชุมชนปลอดขยะให้ครบทั้ง 183 หมู่บ้านในอำเภอบ้านโป่ง ภายในปี 2566 ด้วยความร่วมมือของเอสซีจีพี และ 17 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในปีที่ผ่านมา “บ้านโป่งโมเดล”ขยายผลชุมชนจัดการขยะได้รวม 59 ชุมชน ลดปริมาณขยะทั่วไปได้ถึง 93% และสร้างมูลค่าการจัดการขยะของชุมชนได้รวมกว่า 1.23 ล้านบาท ทำให้อำเภอที่เคยเผชิญปัญหาขยะล้น พลิกฟื้นเป็นเมืองแห่ง
ความสะอาด และยังเป็นต้นแบบขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ รอบโรงงานเอสซีจีอีกมากมาย  มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวดชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศถึง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า บ้านอ้ออีเขียว และหนองตะแคงก้าวหน้า โดยชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ต.เขาขลุง สามารถคว้ารางวัลชมเชยชุมชนปลอดขยะระดับประเทศมาครองได้จากการร่วมประกวดในครั้งแรก

“Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ” การขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือ กุญแจสำคัญนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เอสซีจีจึงได้ถอดบทเรียนความสำเร็จที่หลากหลายผ่าน “Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ” รวบรวม 12 เรื่องราวต้นแบบจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในวงกว้างสู่การเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการปัญหาขยะระดับประเทศ โดยหัวใจของความสำเร็จ อยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้นำและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นเมื่อขยะเริ่มหายไป คุณภาพชีวิตที่ดีก็กลับคืนมา ทั้งยังสร้างคุณค่าทางจิตใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกชุมชนอีกด้วย สามารถดาวน์โหลดหนังสือ Waste to wealth เงินทองจากกองขยะ ได้ทาง http://ebookservicepro.com/showcase/wastetowealth/

logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก