Environmental

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด

“ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด” ปูนซีเมนต์มาตรฐานใหม่ ที่พัฒนาให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต และยังมีความแข็งแรง ทนทาน รับกำลังอัดได้ดีกว่าหรือเทียบเท่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป

ด้วยการนำเทคโนโลยี Materials Science และนวัตกรรมมาปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Active Ingredient ที่มีคุณภาพความแข็งแรง ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 2594-2556 นับเป็นมาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกรายแรกของไทย” โดยสามารถทดแทนการใช้ถ่านหิน ได้เท่ากับ 18% ของความร้อน และมีการนำลมร้อนที่เกิดจากการผลิตนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ลดการใช้พลังงานถึง 38% การผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 1 ตัน จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 0.05 ตัน CO2

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 300,000 ตัน CO2 ภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเหมาะสมสำหรับงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานถนน งานสะพาน หรือ Mega Project งานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยทั่วไป รวมถึงด้านผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ที่ต้องการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ทั้ง LEED และ Green Building ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังได้รับการรับรอง Green Label, Carbon Reduction Label, Carbon Footprint Reduction, Carbon Footprint Product และ SCG Green Choice

logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก