หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

       

ข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2553-2557

ข้อมูลการดำเนินงาน 2553 2554 2555 2556 2557
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ยอดขายสุทธิ (พันล้านบาท) 301.3 368.6 407.6 434.3 487.5
กำไรสุทธิ (พันล้านบาท) 37.4 27.3 23.6 36.5 33.6
ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคมและชุมชน
(ล้านบาท)
480 712 563 525 555
ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 1,146 1,741 1,964 2,687 2,542
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปริมาณพลังงานรวม (เพตะจูล) 140.68 167.68 174.58 175.93 182.27
ปริมาณพลังงานความร้อน (เพตะจูล) 128.30 153.65 159.70 161.50 167.22
ปริมาณพลังงานทดแทน (เพตะจูล)
เชื้อเพลิงชีวมวล 7.31 9.10 9.86 10.26 9.50
เชื้อเพลิงทดแทน 10.71 8.78 8.35 10.70 11.44
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 3,441 3,895 4,133 4,008 4,180
ปริมาณน้ำใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร) 95.50 104.55 110.80 104.52 111.71
สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (ร้อยละ) 9.99 9.90 9.52 6.98 7.20
ก๊าซเรือนกระจก Scope1 (ล้านตัน) 19.66 20.73 21.96 21.51 22.15
ก๊าซเรือนกระจก Scope2 (ล้านตัน) 2.09 2.27 2.23 2.28 2.61
ปริมาณของเสียอันตราย (พันตัน) 17.02 12.21 14.65 19.60 15.29
ปริมาณของเสียไม่อันตราย (พันตัน) 1,176.12 1,305.30 1,215.07 1,130.67 1,209.46
ผลการดำเนินงานด้านสังคม
จำนวนพนักงาน (คน) 30,820 34,725 38,883 49,287 51,100
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย/200,000 ชั่วโมงการทำงาน)
พนักงาน 0.46 0.41 0.36 0.36 0.32
คู่ธุรกิจ 0.83 0.37 0.23 0.22 0.20
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ราย)
พนักงาน 0 1 0 1 0
คู่ธุรกิจ 13 8 11 11 7


Download ข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับเต็ม ปี 2553-2557 (PDF Document 276KB)

 

 
  ดาวน์โหลด PDF format (6.5MB)

 ดาวน์โหลด PDF format